Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

č.j. GZAB/0078/2022

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

 • Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) nejvýše 60 žáků.
 • Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z jazyka českého a z matematiky.  První termín konání zkoušky - 19. dubna 2022 - ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín – 20. dubna 2022 – ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.
 • Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole.
 • Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.
 • Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2022.
 • Přihlášku je možné donést na sekretariát střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. V případě doručení přihlášky poštou rozhoduje datum podání přihlášky k poštovní přepravě.
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách MŠMT - tiskopis přihlášky ke stažení.
 • Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.
 • Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.
 • Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu, a to pro 1. termín – 10. května 2022, pro 2. termín – 11. května 2022.

 

Další informace:

 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
 • Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:
  • ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
  • na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)
 • Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 • Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.
 • Další informace k jednotné zkoušce, její organizaci a specifikace požadavků jsou k dispozici na stránkách CERMAT a MŠMT

 

V Ostravě 25. ledna 2022

 

Mgr. Vít Schindler
ředitel školy

 

Přílohy ke stažení


Pracovní doba sekretariátu

 • pondělí – pátek od 7:00 – 15:00
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873