Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Základní informace

Škola

Škola se dlouhodobě zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením (79-41-K/81). Žáci po absolvování společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Skladba těchto předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na informatiku a programování. 

Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. V učebním plánu studia jsou dva cizí jazyky. Základním vyučovaným jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si žáci vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina.

Většina absolventů školy pokračuje s výbornými výsledky ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.
Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou různé odborné soutěže a olympiády, exkurze (včetně zahraničních), návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed.
Více o školním vzdělávacím programu „Non scholae sed vitae discimus“ .


Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním školních mezitřídních soutěží a sportovních akcí. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní sportovní kurzy – v sekundě a kvintě je pořádán lyžařský kurz, v septimě sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry, pro žáky tercií organizujeme plavecký výcvik.
Reprezentační družstva školy jsou úspěšná v soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů. Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos pro žáky, ale i jako součást programu aktivní prevence. Škola

V budově je 28 učeben, z toho 13 odborných (posluchárny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, učebna humanitních předmětů, specializované učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, cizích jazyků). Všechny učebny školy jsou  vybaveny multimediální technikou umožňující interaktivní prezentaci informací. Pro výuku informatiky a programování máme k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (biologie, zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu i mimo výuku, na chodbách školy a ve studovně jsou počítačové terminály, k dispozici je Wi-Fi připojení.

Žáci mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové kroužky – pěvecký sbor, sportovní (badminton, košíková, sportovní hry), programování a robotechniky, žurnalistický, astronomický, Psaní všemi deseti, Hobby klub pro dívky.
Na škole pracuje pěvecký sbor "Pátečníci" vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti (Vánoční koncert, Jarní koncert školy, Soutěžní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, Gymnasia Cantant, akce ÚMOb Ostrava-Jih, MMO apod.). Studenti žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. Pro žáky prim připravujeme týdenní ozdravné pobyty. Každý žák má svou šatnovou skříňku.

Zájmy studentů zastupuje studentská rada, která předkládá vedení školy návrhy na vylepšení prostředí školy a organizace studia a připravuje pro spolužáky různé akce a soutěže.

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Ostrava-Zábřeh jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci s vyučujícími školy a studentskou radou organizuje akce pro studenty. Škole dále pomáhá finančními příspěvky z rozpočtu sdružení, které podporují vydávání studentského časopisu, zajištění knižních odměn pro studenty, upomínkové předměty pro maturanty, ceny pro vítěze školních mezitřídních soutěží, umožňují proplácení cestovného studentům reprezentujících školu v krajských a národních kolech předmětových olympiád a soutěží.

učebna učebna HVučebna učebna
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873