Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Úřední deska

Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Sídlo: Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Právní forma: příspěvková organizace
IČ : 00842737
IZO : 000842737
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 017 486
ID datové schránky : 9swj2ba
Tel.: +420 596 750 873. +420 597 582 610

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

Ředitel školy - statutární orgán: Mgr. Vít Schindler (reditel@gvoz.cz)
Zástupce ředitele-zástupce statutárního orgánu: Mgr. Petr Říman (priman@gvoz.cz)
Zástupkyně ředitele: Mgr. Adéla Romanowská (a.romanowska@gvoz.cz)
Výchovná poradkyně  Mgr. Helena Kratochvilová (h.kratochvilova@gvoz.cz)
Metodik prevence: Mgr. Marcela Gajdová (m.gajdova@gvoz.cz)

 

Kancelář školy pracovní doba: pondělí - pátek 7.00 - 15.00 hod
Jana Dvořáčková +420 596 750 873,  +420 597 582 610
  info@gvoz.cz
Elektronická podatelna gzab@po-msk.cz
  Elektronicky budou přijímány zprávy o velikosti max 20MB (včetně přílohy) a přílohy v následujících formátech: DOC, DOCX, GIF, JPEG, PDF, RTF, XML, XMLX.
Ekonomka školy  
Ing. Anna Mičková +420 597 582 615
  ucetni@gvoz.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 17039761/0100
DIČ: CZ00842737,  neplátce DPH

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

 1. Hlavním účelem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
  • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou


Obory vzdělávání :

79-41-K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání (školní vzdělávací program )

Cílová kapacita školy je stanovena na 500 žáků.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraniční školou, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníkůŽádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.
Ústně lze podat žádost na sekretariátu školy.

Elektronickou poštou lze podat žádost na info@gvoz.cz s elektronickým podpisem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

 Výroční zprávy školy 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873