Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Maturitní zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Maturitní zpravodaj - informace k přihlašování a registraci na VPŽ


Maturitní zkoušky 2022

 

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2022

22.9.2021 

 

Témata povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky 2022

20.9.2021 

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky pro zkušební období 2022

7.9.2021

 

Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

1.9.2021   

Sdělení MŠMT - termíny konání didaktických testů společné části


Obecné informace

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2021.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky
       1. český jazyk a literatura,
       2. cizí jazyk nebo matematika.
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Cizí jazyk si žák může vybrat z nabídky: anglický, německý, ruský a španělský. Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. 

Nepovinné zkoušky
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z nabídky:
- cizí jazyk
- matematika
Délka trvání, obsah a rozsah těchto zkoušek je stejný jako u povinného předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky

V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy stanovil povinné zkoušky profilové části takto:

  • český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
  • cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška - vázáno na volbu předmětu ve společné části
  • další dva volitelné předměty 

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 15 minut a uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla.  Ze školního seznamu literárních děl si žák připraví podle zadaných kritérií vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu a výňatkem z neuměleckého textu, ve kterém se ověřují znalosti a dovednosti  žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

V souladu s § 81 školského zákona, lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem na úrovni Společného evropského referenčního rámce (SERR) v souladu se školním vzdělávacím programem, a to za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky koná žák alespoň 4 povinné zkoušky. Žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2022.

Schéma možných variant volby maturitní zkoušky

Varianty

Společná část

Profilová část

1.

ČJL

CJ

ČJL

CJ

Předmět

Předmět

2.

ČJL

MAT

ČJL

-

Předmět

Předmět

Plánované termíny maturitní zkoušky

  •  - písemné práce profilové části
  • 2. – 5. května 2022 – didaktické testy společné části
  • 16. – 20. května 2022 – ústní zkoušky profilové části
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873